نظام سیاسی غرب<

نظام سیاسی غرب

اندیشه سیاسی در غرب حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در غرب تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی از قرن 16 میلادی تا اوایل قرن بیستم تعداد بازدید : ۱۱

 • اندیشه سیاسی در غرب

  حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در غرب تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی از قرن 16 میلادی تا اوایل قرن بیستم تعداد بازدید : ۱۱۷۵ چکیده تعداد دانلود : ۹۰۱ ۱۲ بنیان «دولت حزب سالار» و تعامل میان دموکراسی و پارتیتوکراسی (مقاله علمی وزارت«نظام های سیاسی غربی، به نحو قابل توجه و روزافزونی به نظام هایی: انعطاف ناپذیر، ناکارآمد، و در حال زوال، تبدیل شده اند در برهه کنونی، آن ها عمیقا نیازمندِ اصلاحات نهادین (سیستماتیک) هستند شاید هیچ کسی آن‌ها را به چالش نکشد، اما آن ها باید خودهفت نقصِ بزرگ نظام های سیاسی غربی

 • دانلود مقاله نظام های سیاسی

  اگر مفهوم چپ سیاسی و راست سیاسی را به ترتیب با معیار اول یعنی گرایش دموکراتیک و گرایش اقتدارطلبانه منطبق کنیم ، آنگاه از ترکیب دو معیار بالا چهار دسته رژیم های سیاسی به دست می آید که عبارتند از : 1) نظام های دموکراتیک راست ، 2) نظام های اقتدارطلب راست ، 3)در اندیشۀ سیاسی اسلام، حاکمیت مطلق و کامل در عرصۀ هستی و حیات سیاسی انسانها تنها از آن خداوند بزرگ است در نگاه اولی، جز خداوند، هیچ کس حق حاکمیت بر انسانها را ندارد زیرا او همه انسانها را آزاد آفریده است بنابراین اگر کسی بخواهد بر انسانهافصل اول: مبانی نظام سیاسی اسلام

 • بخش اول: فصل دوم؛ انواع نظام های سیاسی

  نظام سياسی با حاكميت همگانی (دموكراسی) 1 مفهوم دموكراسی اگرچه به اين نوع نظام سياسی، جمهوری) Republic (نيز گفته می شود؛ ولی در غرب و نظام های سياسی با جهان بينی مادی، شكل و ماهيتی از حكومت جمهوری وجود دارد كه به حكومت مبتنی بر۱٫ آزادی در غرب برخاسته از خواسته‎ها و تمایلات نفسانی انسان‎هاست فلسفه‎ی آزادی آنها اصالت انسان و خواسته‎های اوست و در این دیدگاه الحادی، انسان باید آزاد باشد و هر چه خواست انجام دهد در این نگرش، آزادی منهای خدا و دین، بُتی است مبتنی بر انسان‎پرستی و طلبکار بودن انسانمقایسه مفهوم آزادی در مکتب نظام جمهوری و سیاسی

 • پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

  حاکمیت مردم در اندیشه سیاسی غرب و اسلام، «نظام دموکراتیک» و «نظام مبتنی بر شریعت مقدس در قانون اساسی ایران» نویسنده دبیرنیا علیرضا | اسدآبادی طیبه کلیدواژه حاکمیت Q2 دموکراسی Q2 قانون اساسی Q2 مبانی اسلام Q1 چکیده حاکمیت مردم در اندیشه سیاسیبر این اساس بررسی جایگاه اسلام سیاسی در تکوین نظام امنیتی منطقه غرب آسیا و چگونگی مواجهه جمهوری اسلامی ایران با آن، پدیده‌ی جدیدی در ادبیات موضوع است که این مقاله با روش آینده پژوهی لایه لایه‌ای علت‌ها در پی بررسی آن است چهارچوب نظری علم سیاست، ماهیتی آینده اندیشاسلام سیاسی و نظم امنیتی غرب آسیا

 • نظام سیاسی چین :: مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین

  نظام سیاسی چین از دهه 1920 با بهرهگیری از سازِکارهای زیر در این عرصه گام برداشته است: ارتباطات سیاسی متمرکز (عموماً از طریق تبلیغات و سانسور)، ایجاد و تنظیم اولویتهای سیاسی (برنامهریزیهای چندساله و تعریف هدف از طریق نظام حزبی ـ همان فعالیتهایی که«نظام های سیاسی غربی، به نحو قابل توجه و روزافزونی به نظام هایی: انعطاف ناپذیر، ناکارآمد، و در حال زوال، تبدیل شده اند در برهه کنونی، آن ها عمیقا نیازمندِ اصلاحات نهادین (سیستماتیک) هستند شاید هیچ کسی آن‌ها را به چالش نکشد، اما آن ها باید خود را به چالش بکشندهفت نقصِ بزرگ نظام های سیاسی غربی

 • اسلام سیاسی و نظم امنیتی غرب آسیا

  بر این اساس بررسی جایگاه اسلام سیاسی در تکوین نظام امنیتی منطقه غرب آسیا و چگونگی مواجهه جمهوری اسلامی ایران با آن، پدیده‌ی جدیدی در ادبیات موضوع است که این مقاله با روش آینده پژوهی لایه لایه‌ای علت‌ها در پی بررسی آن است چهارچوب نظری علم سیاست، ماهیتی آینده اندیش [3] و آینده نگر [4] داردپیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی بر پایه ارزش های مذهبی و با استفاده از نهادهای تأسیسی و تداوم آن به مدت 25 سال و توفیق آن در برقراری روابط متعادل با سایر دول و حتی اداره هوشمندانه و قدرتمندانه هشت سال جنگ کلاسیک مدرن حیرت همه نظاره گران سیاسی و اندیشمندان درس حکومت و دولت را برانگیخت و ناچار فصل جدیدی در تقسیم بندی حکومت ها برایاسلام و تمدن غربانقلاب اسلامی و نظام بین الملل

 • نظام سیاسى و دولت در اسلام(1)

  مقصود از مشروعیت و حاکمیت در این جا دو چیز است: نخست این که دولت در درون قلمرو خود رقیبى ندارد و بر همه گروه ها مسلط است; دوم, از نظر خارجى دولت هاى دیگر آن را به عنوان دولتى مجزا و مستقل شناسایى مى کنند9 نظریه هاى نظام سیاسى و دولت در اسلام, منبع یا منابع این مشروعیت و حاکمیت را توضیح مى دهند 4 ـ استمرار دولت و عضویت غیرارادى افرادتأثیر اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی توماس در غرب فصل نهم: رویارویی اندیشه‌های سیاسی پاپالیست‌ها و طرفداران حکومت عرفی رابطه دین و دولت در قرون وسطی دو طیف موافق و مخالف اقتدار پاپ و پادشاه از نظریه دو شمشیر دو رویداد مهم تاریخی که منجر به ستیز بین پاپ و پادشاه شد تفکیک دو گروه مخالفین و موافقین اقتدار پاپ و پادشاه در قرون دوازدهم و چهاردهمجزوه سیراندیشه سیاسی در غرب دانشگاه پیام نور

 • نظام سیاسی پارلمانی، ساختار مناسب برای

  نظام‌‌های سیاسی در یک تقسیم‌بندی کلان به سه نوع تقسیم می‌شوند: نظام ریاستی، پارلمانی و نیمه‌ریاستی مهم‌ترین مشخصه‌ی نظام ریاستی، تفکیک میان قوه‌ی مجریه و مقننه، و تمرکز قدرت در دست رییس‌‌جمهور است در چنین نظام‌هایی پارلمان از قدرت اجرایی برخوردار نیست و قدرت اجرایی در قوه‌ی مجریه متمرکز می‌شودنظام های سیاسی خاورمیانه از نظر گونه شناسی ( جز چند استثناء ) طیفی از اقتدارگرایی مهار نشده را شامل می شوند که راه را برای وقوع بحران عمیق در جامعه هموار می کنند در واقع، یکی از علل مهم بی ثباتیگونه شناسی نظام های سیاسی خاورمیانه (1)

 • ویژگی های یک نظام سیاسی در اسلام/ نسبت دین با

  اسلام تایمز: حکومت اسلامی، حکومتی است که تمام ارزش های حاکم بر زندگی سیاسی، ساختار نظام سیاسی و روش های مدیریت امور عمومی جامعه از سوی دین تعیین، تعریف و بیان می شود رابطه و نسبت دین با سیاست۱٫ آزادی در غرب برخاسته از خواسته‎ها و تمایلات نفسانی انسان‎هاست فلسفه‎ی آزادی آنها اصالت انسان و خواسته‎های اوست و در این دیدگاه الحادی، انسان باید آزاد باشد و هر چه خواست انجام دهد در این نگرش، آزادی منهای خدا و دین، بُتی است مبتنی بر انسان‎پرستی و طلبکار بودن انسان از خدا، و لذا آزادی و خواست انسان، مقدّم بر دین، و ارزش آن فوق دین استمقایسه مفهوم آزادی در مکتب نظام جمهوری و سیاسی

 • نظام سیاسی متمرکز، نمادی از حکومتداری استبدادی

  اگرچه یک هزار سال قبل رهبران نظامهای سیاسی وقت درین سر زمینکه اکنون بنام افغانستان یاد میشودساختار دولت های سنتی تر رابا نوعی غیر متمرکز شدن قلمرو اقتدار پذیرفته بودندچنانچه برخی ازدانشمندان تمرکز زدایی نظام سیاسی را در سه بخش , اداری,سیاسی و بودجوی برجسته میسازند: که درین ساختار دولتینظارت بیرونی در نظام های سیاسی نسخه متنی اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است با بیش از منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی جستجو بر اساس همه عنوان پدیدآور موضوع یادداشت تمام متن اصطلاحنامه مجموعه ها مرورالفبایی لغت نامه دهخدا جستجو در لغت نامه بیشتر کتابخانه شخصی پرسش از کتابدار ارسال منبعنظارت بیرونی در نظام های سیاسی نسخه متنی

 • داستان دو نظام سیاسی آموزش 365

  در غرب فرضیه غالبی است: هر جامعه ای که گام در راه پیشرفت بگذارد، پله پله به نظام سرمایه داری می‌رسد، متعاقب آن هم به دموکراسی چند حزبی درست؟ اما اریک ایکس لی ، سیاستمدار و سرمایه دار چینی با این نظریه مخالف است اریککارآمدی نظام سیاسی مجموعه پژوهش‌ها و پیمایش‌های سیاسی و اجتماعی در چند سال اخیر نشان می‌دهد که ذهنیت عمومی جامعه ایرانی و یافته‌های پژوهشگران بر سر این نکته متفق‌القول‌اند و به اجماعکارآمدی نظام سیاسی – پژوهشکده مطالعات راهبردی

 • گونه شناسی نظام های سیاسی خاورمیانه (1)

  در همین زمینه یکی از نویسندگان حوزه مطالعاتی خاورمیانه، یک طبقه بندی سه لایه ای از نظام های سیاسی غیردموکراتیک منطقه ارائه کرده است این سه لایه عبارتند از: انحصاری، فراگیر و پادشاهی علاوه بر اینها به مدل های دموکراتیک منطقه در قالب دموکراسی های ابتدایی نیز اشاره کرده است (2) این تقسیم بندی را می توان در قالب۱ فرهنگ سیاسی محدود: در این نوع فرهنگ سیاسی مردم تصویر روشنی از نظام سیاسی ندارند، منابع، هدف­ها، امنیت و توسعه ملی را نمی­شناسند ۲ فرهنگ سیاسی تبعی: افراد از کارایی سیاسی چندانی برخوردار نیستند فقط نخبگان سیاسی سخنگوی خواسته­های مردم هستند در این نوع فرهنگ سیاسی مردم خود را شرکت­کنندگان فعال در فرایند سیاسی نمی­پندارند و حالت انفعالی دارندمقاله بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران

 • روابط سیاست با اسلام و معاني سياست

  این رابطه دشوار و بنیادی توجه اغلب متفکران بزرگ سیاسی غرب را از زمان رنسانس جلب کرد برخی، مانند ماکیاول، لاک یا منتسکیو تنها تأملات نسبتاً اندکی که با اهمیت و سودمندند در آن می کننداگرچه یک هزار سال قبل رهبران نظامهای سیاسی وقت درین سر زمینکه اکنون بنام افغانستان یاد میشودساختار دولت های سنتی تر رابا نوعی غیر متمرکز شدن قلمرو اقتدار پذیرفته بودندچنانچه برخی ازدانشمندان تمرکز زدایی نظام سیاسی را در سه بخش , اداری,سیاسی و بودجوی برجسته میسازند: که درین ساختار دولتینظام سیاسی متمرکز، نمادی از حکومتداری استبدادی

 • «نظام سیاسی چین»

  حتی تعدادی از اندیشمندان بر این باورند که الگوی نظام سیاسی دموکراتیک بازارمحور غرب، به‌واسطه رشد اقتصادی و تقویت توانمندی تکنولوژیکی نظام اقتدارگرای چین در آینده به‌شدت ضعیف خواهد شد این در حالی است که علیرغم تمام پیشرفت های چین و اهمیت آن در نظام بین الملل، اطلاعات اندکی از نظام سیاسی این کشور وجود داردکتاب تاریخ فلسفه ی سیاسی غرب عصر جدید و سده نوزدهم بانک کتاب رایا 0 با ما تماس بگیرید ۶۶۴۱۴۰۴۰ (۰۲۱) درسی پیش دبستان ابتدایی متوسطه دوره اول متوسطه دوره دوم دبیرستان پیش دانشگاهی کمک درسی جامع کنکور کنکور تجربی زیست شناسی زمین شناسی شیمی دین و زندگی فیزیک عربی زبان انگلیسی فارسی کنکور ریاضی فیزیک حسابان هندسه شیمی آمار و احتمال دین و زندگی عربیکتاب تاریخ فلسفه ی سیاسی غرب عصر جدید و سده

 • صدرالحسینی: حمایت از آشوب، سیاست غرب علیه همه

  یک کارشناس مسائل غرب آسیا با اشاره به اغتشاشات اخیر در ایران تصریح کرد که حمایت آشوب سیاستی است که غرب نه‌تنها علیه ایران بلکه علیه تمام کشورهای مستقل به‌کار می‌بندد

  • التركيز على الصناعة
  • النهج المهني
  • إنتاج
  • حلول فعالة
 • PRODUCTS CENTER

  Our Products

  Mail Us

  send us a message